KONTAKT z SPZP CORRPOL

ZAKRES NASZYCH USLUGNASZA PRODUKCJAINFORMACJE O FIRMIE

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

KURSY
OCHRONY KATODOWEJ
SIEDZIBA I DOJAZD DO FIRMY


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, SPZP CORRPOL podejmuje się prowadzenia kursów z zakresu ochrony katodowej dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu tej technologii ochrony przeciwkorozyjnej. Zakres kursów dopasowany jest do wymagań Unii Europejskiej - normy PN-EN 15257:2006P "Ochrona katodowa - poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej" z uwzględnieniem wdrażanej obecnie nowej wersji normy międzynarodowej PN-EN ISO 15257:2017-10 "Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową - Podstawa systemu certyfikacji".
SPZP CORRPOL może także prowadzić kursy specjalistyczne - na zamówienie zainteresowanych firm.

WYMAGANIA

Normy dotyczą wyłącznie oceny kwalifikacji i certyfikacji personelu zajmującego się ochroną elektrochemiczną (nie dotyczą oceny firm). Norma z roku 2006 jest przetłumaczona na język polski i udostępniona przez PKN (nie jest aktualna od grudznia 2017 r.).
Normy określają wielo-stopniowy poziom kompetencji w 4 zakresach zastosowań: grunty, woda morska, beton, media w naczyniach (ochrona katodowa od wewnątrz aparatów i urządzeń technologicznych). Posiadanie odpowiedniego wykształcenia, w tym ukończenie odpowiednich kursów szkoleniowych będzie obowiązkowe. Egzamin zawierać będzie część teoretyczną i praktyczną. Jako wzorzec przyjęto istniejące w tym zakresie doświadczenia zarówno europejskie jak i amerykańskie.
W omawianych dokumentach:

  • zdefiniowano wg normy PN-EN 15257:2006 trzy poziomy kompetencji a wg normy PN-EN ISO 15257:2017-10 pięć poziomów kompetencji personelu działającego w zakresie ochrony katodowej, obejmujące pomiary terenowe, projektowanie, wykonawstwo, badania i konserwację systemów ochrony katodowej,
  • ustalono strukturę procedur do prowadzenia szkolenia i certyfikacji personelu (w celu określenia i zaprezentowania poziomu wymaganych kompetencji),
  • zdefiniowano minimalne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących odpowiedzialnych za certyfikację.

Poziomy kompetencji i schematy certyfikacji stosuje się do każdego z następujących sektorów zastosowania:

  • zakopane i zanurzone konstrukcje metalowe,
  • metalowe konstrukcje morskie,
  • konstrukcje żelbetowe,
  • wewnętrzne powierzchnie metalowych konstrukcji pojemników.

W USA i niektórych krajach Europy Zachodniej wymagania w stosunku do personelu zajmującego się zarówno projektowaniem jak również i obsługą systemów ochrony katodowej uregulowane są prawnie. I odwrotnie - w przepisach i wymaganiach dotyczących zagadnień technicznych, związanych z projektowaniem oraz eksploatacją budowli i różnego rodzaju urządzeń metalowych pod ziemią i pod wodą, przywoływany jest wykwalifikowany personel z odpowiednimi do wykonywanych czynności certyfikatami z zakresu ochrony katodowej.

ZAKRES KURSÓW

W aktualnym programie kursu uwzględniono propozycje zawarte w normie europejskiej PN-EN 15257 dla sektora zastosowań - zakopane i zanurzone konstrukcje metalowe.

TERMINY I MIEJSCE KURSÓW

Terminy kursów określone zostaną na podstawie ilości zgłoszonych zainteresowanych kursem osób. Przewiduje się, z uwagi na konieczność wykonywania części zajęć w warunkach terenowych, że kursy organizowane będą na terenie siedziby SPZP CORRPOL oraz obiektach technicznych w rejonie Trójmiasta w okresach wiosennym oraz jesiennym.

SPZP CORRPOL OŚRODKIEM SZKOLENIOWYM I EGZAMINACYJNYM UDT-CERT

W dniu 16.10.2017 r. zapadła decyzja w JCO UDT CERT o ustanowieniu w SPZP CORRPOL ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego realizującego wymagania normy PN-EN 17024 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby" oraz normy PN-EN 15257:2008 - "Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej".
SPZP CORRPOL zgodnie z tą decyzją upoważniony jest do prowadzenia szkolenia personelu ochrony katodowej na 1 i 2 poziom kompetencji oraz prowadzenia w tym zakresie egazminów certyfikacyjnych, a także organizacji szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiadomości dla osób posiadających już certyfikaty i chcących poszerzyć swoją wiedzę (działania wymagane przy ubieganiu się o przedłużenie certyfikatów i recertyfikację).

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. o.o. uprzejmie zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że

w dniu 12 kwietnia 2018 r. odbyło się w UDT-CERT w Warszawie 3 posiedzenie II kadencji Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Personelu Ochrony Katodowej nr 9 przy Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT, którego celem było omówienie i analiza przygotowanego w urzędzie nowego wydania Programu certyfikacji personelu ochrony katodowej, dostosowanego do wymagań ustanowionej nowej normy PN-EN ISO 15257:2017-10 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową. Prace nad opracowaniem nowego programu w UDT-CERT zostały zakończone i obecnie trwają przygotowania do ich wdrożenia w SPZP CORRPOL.
Do czasu ich zakończenia realizacja szkoleń z konieczności pozostaje zawieszona.

Osoby, które już zgłosiły swój udział w kursie, za zaistniałą sytuację przepraszamy.
Osoby zainteresowane certyfikacją zobowiązane są do wypełnienia wniosku o certyfikację z adnotacją o chęci odbycia szkolenia w SPZP CORRPOL i jego przesłanie do UDT CERT w Warszawie z kopią do SPZP CORRPOL oraz wypełnienie formularza zgłoszenia na kurs i przesłanie go do SPZP CORRPOL.
O terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy zainteresowanych indywidualnie drogą mail'ową.

Wszelkie pytania dot. szkoleń oraz zgłoszenia zainteresowanych prosimy kierować na adresy internetowe:
SPZP CORRPOL info@corrpol.pl lub wsok@corrpol.pl oraz telefony 58 300 9000 lub 502 508 710