PIERWSZA STRONA SPZP CORRPOL
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW
DANE REJESTROWE FIRMY

Nazwa firmy:
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych
"CORRPOL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Elbląska 133A, 80-718 GDAŃSK, POLSKA
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000134411
Regon nr: 008046480
NIP: 583-000-67-44
VATIN: PL5830006744
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „CORRPOL” Sp. z o.o. powstało w 1987 roku z rekomendacji Politechniki Gdańskiej i swoimi działaniami  obejmuje ochronę przed korozją konstrukcji i urządzeń metalowych znajdujących się w ziemi lub w wodzie z wykorzystaniem elektrochemicznej ochrony katodowej. Zajmuje się także metodami oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych i żelbetowych, a w szczególności pomiarami szybkości korozji stali w różnych warunkach technicznych.

Informacje o firmie można znaleźć w opublikowanych tekstach:
"Przegląd Mechaniczny" 1993
"Przegląd Mechaniczny" 1997
"Ochrona przed Korozją" 2003
"Ochrona przed Korozją" 2007
"Ochrona przed Korozją" 2017

Oferta programowa „CORRPOL”-u obejmuje:
 • diagnostykę w zakresie korozji i za­bezpieczeń przeciwkorozyjnych, w tym badania i ekspertyzy naukowo-techniczne,
 • ocenę stanu technicznego (w tym stanu izolacji) rurociągów podziemnych i innych konstrukcji z zas­tosowaniem technik bezinwazyjnych,
 • projektowanie i wykonawstwo elektrochemicznych zabezpieczeń prze­ciw­ko­ro­zyjnych instalacji przemysłowych, rurociągów, zbiorników, wymienników ciepła, kabli, reaktorów chemicznych, elementów oczyszczalni ścieków, ka­dłubów okrętowych, innych konstrukcji metalowych i żelbetowych, obiektów hydrotechnicznych itp.
 • produkcję materiałów i podzespołów ochrony elektrochemicznej,
 • rozruch, nadzór eksploatacyjny i serwis instalacji ochronnych,
 • wdrażanie wynalazczości, postępu technicznego oraz know how w ochronie przeciwkorozyjnej,
 • działalność szkoleniowo-organizatorską.
SPZP „CORRPOL” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań dla zaspokojenie praktycznie wszystkich potrzeb swoich klientów w zakresie diagnostyki koro­zyjnej i elektrochemicznej ochrony przed korozją. W tym celu w organizacji przedsiębiorstwa funkcjonują następujące pracownie i zespoły:
 • Główny specjalista do spraw ochrony katodowej,
 • Zespół ochrony przed korozyjnym oddziaływaniem prądów błądzących,
 • Pracownia materiałów anodowych,
 • Zespół monitorowania korozji i ochrony katodowej,
 • Pracownia ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji żelbetowych,
 • Zespół ochrony przeciwkorozyjnej w układach wodnych,
 • Pracownia systemów ochrony katodowej konstrukcji podziemnych,
 • Zespół korozji i ochrony przeciwkorozyjna w gospodarce morskiej,
 • Pracownia urządzeń polaryzujących (stacje ochrony katodowej, drenaże wzmocnione i polaryzowane),
 • Specjalista ds. wytrzymałości materiałów i konstrukcji.
W pionie technicznym przedsiębiorstwa pracami badawczo-projektowymi kieruje wysokiej klasy zespół specjalistów (w tym 3 z tytułem dr nauk technicznych uzyskanym w dziedzinie ochrony katodowej), wszyscy z ponad 40-letnią praktyką. 5 specjalistów posiada kompetencje 3 poziomu wg Normy Europejskiej EN 15257 (certyfikaty UDT CERT w Warszawie - od 2013 r.). Zespół posiada bogate doświadczenie w wykonawstwie specjalistycznych prac pomiarowych, projektowaniu oraz montażu, rozruchu i monitorowaniu systemów ochrony katodowej w kraju i za granicą.

Przedsiębiorstwo produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczesne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria.
Znaki towarowe "Corrpol""Corrpolex" są prawnie zastrzeżone.

SPZP CORRPOL jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

SPZP CORRPOL jest członkiem Komitetów Technicznych KT290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce (ochrona katodowa) oraz KT106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozja Materiałów Metalowych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

SPZP CORRPOL jest kwalifikowanym patnerem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA jako:
1. wykonawca usług projektowych w zakresie systemów ochrony katodowej,
2. wykonawca usług nieprojektowych oraz wykonawca robót budowlano-montażowych w zakresie ochrony katodowej

W dniu 16.10.2017 r. zapadła decyzja JCO UDT CERT o ustanowieniu w SPZP CORRPOL ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego realizującego wymagania normy PN-EN 17024 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby" oraz normy PN-EN 15257:2008 - "Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji oraz certyfikacja personelu ochrony katodowej".
SPZP CORRPOL zgodnie z tą decyzją upoważniony jest do organizacji szkolenia personelu ochrony katodowej na 1 i 2 poziom kompetencji oraz prowadzenia w tym zakresie egazminów certyfikacyjnych, a także szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiadomości dla osób posiadających już certyfikaty i chcących poszerzyć swoją wiedzę (działania wymagane przy ubieganiu się o przedłużenie certyfikatów i recertyfikację).

Lista Klientów i wykonanych prac zawiera m. in.:

 • Elektrownia "Opole" S.A. - ochrona katodowa infrastruktury podziemnej na terenie elektrowni - ocena zagrożenia, projekt, dostawa urządzeń, instalacja, nadzór eksploatacyjny. (referencje) (referencje 2007)
 • Elektrownia "Łaziska" S.A. - ochrona katodowa wewnętrznych ścian rurociągów wody chłodzącej - projektowanie, dostawa materiałów, instalacja, nadzór eksploatacyjny. (referencje)     (strona Elektrowni "Łaziska" -  Sympozjum - Po 10 latach)
 • EuRoPolGAZ S.A., Warszawa - dostawa materiałów i urządzeń, pomiary specjalistyczne systemu ochrony katodowej dla wszystkich instalacji polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia, prace instalacyjne zarówno w części zachodniej (referencje), jak i wschodniej gazociągu (referencje), dostawa podstawowych podzespołów systemu ochrony katodowej i wykonawstwo podłączeń do rurociągów na tłoczniach gazu Ciechanów i Szamotuły, wieloletnia umowa serwisowa monitorowania korozji armatury z wykorzystaniem korozymetrii rezystancyjnej (referencje).
 • International Paper S.A.,Kwidzyn - projekt, instalacja, nadzór eksploatacyjny systemu ochrony katodowej 4 rurociągów wodnych i ściekowych o średnicy 1100 mm. (referencje)
 • Petrochemia Płock S.A. - projekt i wykonawstwo systemu ochrony katodowej rurociągów dosyłowych ropy naftowej. (referencje)
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Płock - projektowanie i wykonanie systemu ochrony katodowej rurociągów ropy i produktów naftowych.
 • Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A. - ochrona katodowa infrastruktury przemysłowej rurociągów podziemnych (3 etapy). (referencje 1-2 etap) (referencje - 3 etap)
 • Naftoport Gdańsk S.A. - ochrona katodowa podwodnych konstrukcji instalacji rozładunku paliw płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku.
 • Soda Mątwy S.A. - ocena zagrożenia korozyjnego rurociągów, projekt techniczny, wykonanie systemu ochrony katodowej rurociągu ścieków poprodukcyjnych na trasie Inowrocław - Toruń. (referencje)
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - projekt i instalacja systemów ochrony katodowej zasobników ciepła, dostawa nowoczesnych urządzeń drenażu elektrycznego z systemem oceny skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej rurociągów.
 • Mostostal Zabrze Holding S.A. - projekt oraz dostawa materiałów i urządzeń ochrony katodowej zbiorników balastowych w Noworosyjsku.
 • Morski Port Handlowy Gdynia - dostawa materiałów i urządzeń dla ochrony katodowej podwodnych rurociągów i innych konstrukcji, wdrożenie systemu zdalnego powiadamiania o pracy stacji ochrony katodowej (monitorowania działania instalacji ochronnej).
 • STATOIL, ORLEN, SHELL, LOTOS, BP i inni użytkownicy podziemnych zbiorników paliwowych i płynnego gazu LPG - systemy ochrony katodowej pod klucz, projektowanie, dostawa podzespołów, serwis eksploatacyjny, szkolenia. Nowe unikatowe rozwiązania techniczne oraz techniki diagnozowania skuteczności ochrony katodowej zbiorników (Produkt Roku 2003) (STATOIL).
 • Budownictwo Naftowe "NAFTOMONTAŻ" Krosno - badania, projekt i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony katodowej rurociągów złożowych i przesyłowych na terenie Kopalni Dębno, diagnostyka uszkodzeń izolacyjnych powłok ochronnnych, system zdalnego monitorowania instalacji za pomocą telefonii GSM. (referencje)
 • PGNiG S.A. w Warszawie Oddział ZIELONOGÓRSKI ZAKŁAD GÓRNICTWA NAFTY I GAZU - wykonanie badań przyczyny awarii i pożaru płynu złożowego z odwiertu BN 9, badania jakości powłok ochronnych na rurociągach podziemnych o łącznej długości 160 km, wykonanie badań szkodliwych oddziaływań linii elektroenergetycznej WN na gazociągu DN 250 i zastosowanie ochrony za pomocą monolitycznych odgraniczników prądu stałego. (referencje)
 • P.L. Energia S.A., Krzywopłoty 42, 78-230 KARLINO - wykonanie w latach 2004 - 2008 pełnego cyklu badawczo-projektowego, wykonawstwo, uruchomienie systemu ochrony katodowej oraz wykonanie badań zarówno powłoki izolacyjnej, jak również skuteczności ochrony katodowej (DCVG, pomiary intensywne) 4-ch gazociągów o łącznej długości około 100 km. (referencje)
 • Grupa LOTOS S.A. Program 10+, FLUOR S.A. - wykonanie w roku 2009 pod klucz (pełnn cykl badawczo-projektowy, wykonawstwo instalacji, uruchomienie oraz wykonanie badań) systemu ochrony katodowej zbiornikow LPG na terenie rafinerii (referencje)
 • Oprerator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku - wykonanie w okresie 07.2009/01.2010 szczegółowego projektu remontu pokrycia izolacyjnego gazociągu przesyłowego Sopieszyno - Lębork (wykonanie pomiarów intensywnych, przeprowadzenie kwalifikacji wykrytych defektów izolacji do naprawy wg wymagań Koordynatora ds.ochrony antykorozyjnej OGP GAZ-SYSTEM Oddział w Gdańsku) (referencje)
 • EnegoBaltic Sp. z o. o. - EC Władysławowo - wykonanie w okresie 2007 - 2008 systemu monitorowania zagrożenia korozyjnego zakopcowanych zbiorników stalowych na gaz LPG (2x400 m3) i węglowodory (2x80 m3). Na podstawie dokonanych badań zaprojektowano i wdrożono w roku 2010 system ochrony katodowej zbiorników (posadowionych na palach żelbetowych). (referencje)
 • DUON Dystrybucja S.A. Poznań - wykonanie w latach 2007 - 2008 pod klucz (zaprojektowanie, wykonanie instalacji, uruchomienie) systemu ochrony katodowej gazociągu relacji Warszawice - Pogorzel - Lubice oraz relacji Ostrów Mazowiecka - Małkinia. W roku 2010 wykonanie napraw i uzupełnienie zdewastowanych elementów systemu ochrony katodowej i jego uruchomienie. Stałe serwisowanie instalacji. (referencje)
 • Electrociepłownie Wybrzeże S.A. Gdańsk/Gdynia - wykonanie w okresie 15.10.2009 - 30.09.2010 badań korozyjności i stabilności wody w układach chłodzących i ciepłowniczych EC Gdańsk i EC Gdynia. (referencje)
 • ANWIL S.A. - Grupa ORLEN Włocławek - opracowanie w roku 2010 oceny stanu technicznego podziemnych rurociągów surowcowych w Kompleksie Tworzyw Sztucznych ANWILU S.A. oraz oceny skuteczności ochrony katodowej rurociągu etylenu oraz solanki. (referencje)
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe KZ Spółka z o.o. Tarnowskie Góry - zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie złożonego systemu instalacji ochrony katodowej zbiorników magazynowych na terenie wojskowego składu paliw w miejscowości Darłówek.Stałe serwisowanie instalacji - 2011 r. (referencje)
 • Grupa LOTOS S.A. Gdańsk - badania nad skutecznością ochrony antykorozyjnej i antyosadowej na wybranych instalacjach Grupy LOTOS S.A. Badania obejmowały analizę pomiarów szybkości korozji uzyskanych metodami korozymetrii kuponowej i rezystancyjnej na obiektach instalacji 100 i 200 (chłodnica, zbiorniki, wymienniki, elektrodehydrator) - 2011 r. (referencje)
 • NAFTOPORT PPPP Sp. z o.o. Gdańsk - ocena techniczna stanu i efektywności zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z projektem naprawy galwanicznej ochrony katodowej konstrukcyjnych elementów stalowych stanowiska przeładunkowego T i R w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku - 2011 r. (referencje)
 • Jednostka Wojskowa 4653 Siemirowice - pomiary i badania skuteczności działania systemów ochrony katodowej podziemnych zbiorników paliw w magazynach MPS w Siemirowicach i Darłówku. Zbadanie przyczyn i poprawa jakości zabezpieczenia przeciwkorozyjnego instalacji ochrony katodowej zbiorników w MPS Nr 2 w Siemirowicach. Przeszkolenie obsady MPS w zakresie problemów korozji i funkcjonowania systemu ochrony katodowej podziemnych zbiorników magazynowych MPS. (referencje)
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku - ocena możliwości realizacji badań korozyjności w oparciu o laboratoryjne metody analityczne oraz analizy on-line dla instalacji rafineryjnych i petrochemicznych. (referencje)
 • G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Tarnowo Podgórne - okresowe przeglądy systemów ochrony katodowej gazociągów wysokiego ciśnienia: tj. wykonywanie wszelkich czynności kontrolnych, pomiarowych, konserwacyjnych i naprawczych niezbędnych do utrzymania w ruchu i zapewnieniu prawidłowego funkcjoniowania systemów ochrony katodowej gazociagów (10 rurociagów o łacznej długości ponad 170 km). (referencje)
 • GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie - wykonanie badań intensywnych metodami CIPS i DCVG jakości powłok izolacyjnych oraz zagrożenia prądami błądzącymi gazociagu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Rembelszczyzna - Wronów. (referencje)
 • GASPOL S.A. - wykonanie okresowych corocznych przeglądów technicznych i przeprowadzenie serwisu instalacji ochrony katodowej zakopcowanych zbiorników LPG znajdujących się w: Rozlewni w Barlinku (1 zbiornik 490m3),Rozlewni w Lubartowie (2 zbiorniki 490 m3),Rozlewni w Łomży (2 zbiorniki 490 m3), Rozlewni w Nowym Targu (1 zbiornik 600 m3), Rozlewni w Pleszewie (2 zbiorniki 490 m3),Rozlewni w Rypinie (2 zbiorniki 490 m3), Terminalu w Małaszewiczach (4 zbiorniki 490 m3 + 2 zbiorniki 600 m3), Terminalu w Gdańsku (16 zbiorników 1560 m3) oraz konstrukcji pirsu przeładunkowego. (referencje)
 • DCT GDAŃSK SA. - opracowanie koncepcji i projektu usprawnienia galwanicznej ochrony katodowej stalowych zbiorników podziemnych na stacji paliw DCT Gdańsk SA (Deepwater Container Terminal Gdańsk) z wykorzystaniem anod tytanowych Ti/MMO i zasilania z zewnętrznego źródła prądu - stacji ochrony katodowej. Zadanie zrealizowano wykonując odwierty i bruzdy w betonie oraz asfalcie przy zachowaniu stałego funkcjonowania stacji paliw. (referencje)
 • Przedsiębiorstwo AGAT S.A. - jako kwalifikowany Podwykonawca wykonał w okresie od sierpnia 2014 r. do lipca 2016 r. system ochrony katodowej rurociągów i obiektów technologicznych paliwowego systemu zaopatrzeniowego w sposób należyty, zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej oraz w przewidzianym w hamonogramie robót terminie. (referencje)
 • TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska - wykonanie specjalistycznych prac na systemie ochrony katodowej podziemnej infrastruktury rurociagów układu wody chłodzącej dla bloków 125 MV oraz bloków 225 MW. (referencje)