PIERWSZA STRONA SPZP CORRPOL
ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH I PODWODNYCH RUROCIĄGÓW STALOWYCH
(GAZOCIĄGI, NAFTOCIĄGI, WODOCIĄGI, CIEPŁOCIĄGI
- RUROCIĄGI MAGISTRALNE, ROZDZIELCZE I TECHNOLOGICZNE)
ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ CORRPOL

OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH I PODWODNYCH RUROCIĄGÓW STALOWYCH
- STAN PRAWNY I AKTUALNE NORMY


Ochronę katodową powszechnie stosuje się do wszelkiego rodzaju rurociągów metalowych, głównie stalowych, układanych w ziemi lub zatapianych w wodzie. Technologia ochrony katodowej rurociągów posiada już długą historię i zgromadzone zostały spore doświadczenia eksploatacyjne w różnych warunkach rzeczywistych. Dla każdego typu rurociągów, w zależności od warunków lokalnych i rodzaju oraz przeznaczenia rurociągu stosuje się odmienne technologie ochrony katodowej. Wybór techniki ochrony uzależniony jest od szeregu różnorodnych względów i dlatego prace te, obejmujące projektowanie, budowę i eksploatację tego rodzaju sytemów ochrony przeciwkorozyjnej powinien wykonywać wyłącznie specjalista z zakresu ochrony katodowej z potwierdzonymi kwalifikacjami. Nieprawidłowo zaprojektowana, wykonana czy eksploatowana ochrona katodowa konstrukcji podziemnych i podwodnych może nie tylko nie przynieść oczekiwanych efektów ochrony przeciwkorozyjnej, ale w niektórych przypadkach, bardzo dobrze znanych specjalistom z tej dziedziny, może wywołać przyspieszenie procesów korozyjnych na innych - nie poddanych ochronie katodowej - metalowych obiektach podziemnych. Nic więc dziwnego, że stosowanie technologii ochrony katodowej od szeregu lat podlega wnikliwej normalizacji i objęte jest przepisami rządowymi.


Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063) pełny tekst

Rurociągi technologiczne na terenie bazy paliw płynnych

§ 45. 1. Rurociąg technologiczny stalowy chroni się przed korozją z zewnątrz za pomocą odpowiednio dobranej powłoki ochronnej właściwej dla warunków jego użytkowania. W przypadku części podziemnej rurociągu technologicznego stalowego można stosować równocześnie ochronę katodową.
2. Bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu technologicznego stalowego w gruncie przeprowadza się badanie szczelności powłoki ochronnej.
3. Rurociąg technologiczny podziemny ułożony w strefach oddziaływania prądów błądzących powinien być wyposażony w systemy ochrony katodowej. W przypadku zastosowania ochrony katodowej, powinna ona być wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.
4. Rurociąg technologiczny podziemny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  1) posiadać ciągłość elektryczną;
  2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

Zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych

§ 113.1. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników stalowych podziemnych i rurociągów technologicznych stacji paliw płynnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne.
2. Jeżeli zbiornik lub rurociąg, o którym mowa w ust. 1, są narażone na zwiększone zagrożenie korozyjne ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia korozyjnego.
3. Wewnętrzne powierzchnie zbiornika stalowego mogą być zabezpieczone powłoką ochronną, która powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
4. Ochrona katodowa nie jest wymagana do zabezpieczenia podziemnego zbiornika stalowego lub rurociągu technologicznego, jeżeli zewnętrzna powierzchnia zbiornika stykająca się z ziemią posiada powłokę, której szczelność jest monitorowana w czasie ich użytkowania.
5. Rurociąg stalowy technologiczny, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  1) posiadać ciągłość elektryczną;
  2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony oraz od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

Ochrona rurociągów przesyłowych dalekosiężnych przed korozją

§ 173. 1. Zewnętrzne powierzchnie rurociągów przesyłowych dalekosiężnych zabezpiecza się przed działaniem korozji, stosując odpowiednie powłoki ochronne oraz ochronę katodową, odpowiednio do wymagań określonych w Polskich Normach dotyczących tych zabezpieczeń.
2. Jeżeli rurociąg dalekosiężny jest narażony na zwiększone zagrożenie korozją ze względu na występowanie prądów błądzących lub obecność bakterii redukujących siarczany, należy zastosować odpowiednie systemy ochrony katodowej eliminujące ten rodzaj zagrożenia.
3. Rurociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę katodową, powinien:
  1) posiadać ciągłość elektryczną;
  2) być odizolowany elektrycznie od obiektów niewymagających ochrony;
  3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

NASZ KOMENTARZ DO NOWYCH PRZEPISÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) pełny tekst

Rozdział 2. Gazociągi
§ 18.
1. Gazociąg stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją zewnętrzną za pomocą powłok ochronnych izolacyjnych i ochrony elektrochemicznej. Dopuszcza się niestosowanie ochrony elektrochemicznej do zabezpieczenia gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub mniejszym niż 0,5 MPa, jeżeli zapewniona zostanie całkowita szczelność powłoki gazociągu okresowo monitorowana podczas jego eksploatacji.
2. Powłoki ochronne gazociągu stalowego powinny być dobierane z uwzględnieniem warunków, jakie występują w otaczającym środowisku pracy gazociągu oraz współdziałania z ochroną elektrochemiczną.
3. Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów powinny być zabezpieczone fabrycznie powłoką z tworzyw sztucznych.
4. Dopuszcza się stosowanie rur izolowanych taśmami z tworzyw sztucznych dla gazociągów o średnicach nieprzekraczających DN 50.
5. Powłoki ochronne gazociągu stalowego powinny być poddawane badaniom szczelności, przeprowadzanym podczas układania gazociągu.
6. Jakość powłoki gazociągu po jego przykryciu ziemią powinna być badana w szczególności poprzez wyznaczenie jednostkowej rezystancji przejścia gazociągu względem ziemi, która powinna być zgodna z wartością określoną w projekcie budowlanym.
7. Gazociąg stalowy, dla którego stosuje się ochronę elektrochemiczną przed korozją, powinien:
1) posiadać przewodność elektryczną,
2) być oddzielony elektrycznie przez złącza izolujące od obiektów niewymagających ochrony,
3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

Rozdział 3. Stacje gazowe
§ 36.
2. W stacjach gazowych powinny być stosowane złącza izolujące do elektrycznego oddzielenia stacji od gazociągów stalowych zasilających stację i wychodzących ze stacji.
§ 37. Metalowe elementy technologiczne stacji gazowych powinny być zabezpieczone przed korozją.

Rozdział 4. Tłocznie gazu
§ 79.
Gazociągi wewnętrzne tłoczni gazu i orurowanie podziemne sprężarek powinny być:
1) oddzielone elektrycznie za pomocą zainstalowanych złączy izolujących od gazociągów przesyłowych wejściowych i wyjściowych tłoczni gazu,
2) zabezpieczone przed korozją zewnętrzną przez jednoczesne stosowanie powłok ochronnych i ochrony elektrochemicznej, zgodnie z Polskimi Normami,
3) zabezpieczone przed korozją naprężeniową.

Rozdział 5. Magazyny gazu
§ 84.
3. Podziemne rurociągi i inne elementy technologiczne powinny być!zabezpieczone przed korozją zewnętrznymi powłokami ochronnymi i ochroną elektrochemiczną, o których mowa w § 79 pkt 2 i 3.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735) pełny tekst

Rozdział 2 Rurociągi i przewody gazowe
§ 312.
1. Rurociągi i przewody gazowe przeprowadzone przez obiekt mostowy, spełniające wymagania Polskiej Normy, powinny być umieszczone na całej długości obiektu w stalowych szczelnych rurach ochronnych wystających poza końce obiektu i nie ograniczających swobody przemieszczeń ustroju nośnego. Rury stalowe powinny być zabezpieczone przed wpływem prądów błądzących, stosownie do wymagań Polskiej Normy.


NORMY

NORMY POLSKIE
z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją rurociągów
obligatoryjnie obowiązujące do 2000 roku

 • PN-90/E/05030.00: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
  Wymagania i badania.* Norma zastąpiona przez EN 12954.
 • PN-90/E-05030.01: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
  Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.* Norma zastąpiona przez EN 12954.
 • PN-86/E-05030.05: Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Anody galwaniczne.
  Wymagania i badania.*
 • PN-90/E-05030.10: Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa. Nazwy i określenia (norma w trakcie prac nowelizacyjnych z inicjatywy SEP - patrz niżej). Obecnie zastąpiona przez EN 12954.
 • PN-92/E-05024: Ochrona przed korozją. Ograniczenie upływu prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych prądu stałego.* Norma zastąpiona przez PN-EN 50122-2.
 • PN-97/W-89510: Ochrona obiektów metalowych przed korozją powodowaną prądami błądzącymi w stoczniach i portach. Wymagania ogólne.*

AKTUALNE POLSKIE NORMY (PN)
z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją konstrukcji podziemnych i podwodnych:
uznane Normy Międzynarodowe (PN-ISO),
Normy Europejskie (PN-EN)
i projekty norm przygotowane do wdrożenia (prPN)

Polskie Normy ustanowione w Polsce i aktualne:
 • PN-86/E-05030.05 Ochrona przed korozją - Ochrona katodowa - Anody galwaniczne - Wymagania i badania. (norma aktualna)*
 • PN-E-05030.10:2004 Ochrona przed korozją - Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa - Terminologia. (znowelizowana)*
 • PN-W-89510:1997 Ochrona obiektów metalowych przed korozją powodowaną prądami błądzącymi w stoczniach i portach - Ogómne wymagania i badania. (aktualna)*
Normy Europejskie ustanowione jako Normy Polskie (przetłumaczone na j. polski):
 • PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe.*
 • PN-EN 12499:2006 Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji. metalowych*
 • PN-EN 12499:2006/AC:2006 Ochrona katodowa powierzchni wewnętrznych konstrukcji metalowych.
 • PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie. *
 • PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach - Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów. *
 • PN-EN 13174:2005 Ochrona katodowa instalacji portowych. *
 • PN-EN 13509:2006 Techniki pomiarowe w ochronie katodowej.
 • PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi rurociągów. *
 • PN-EN 50122-2:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.*
 • PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją wskutek prądów błądzących z układów prądu stałego.*
Normy Europejskie uznane jako Normy Polskie (w języku oryginału):
 • PN-EN 12474:2002 (U) Ochrona katodowa rurociągów układanych na dnie morza.
  *
 • PN-EN 12495:2002 (U) Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych.
  *
 • PN-EN 13173:2002 (U) Ochrona katodowa stalowych konstrukcji przybrzeżnych pływających.
  *
 • PN-EN 14505:2005 (U) Ochrona katodowa konstrukcji złożonych.
 • PN-EN 15112:2006 (U) Zewnętrzna ochrona katodowa orurowań odwiertów.
Inne przydatne normy dot. konstrukcji podziemnych i podwodnych
 • PN-EN 12501-1:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
 • PN-EN 12501-2:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej -- Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych

AKTUALNE NORMY EUROPEJSKIE (EN) i PROJEKTY NORM (prEN)
z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją
(Komitet Techniczny CEN TC219 "Cathodic protection")

 • EN 12068:1998 Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials
 • EN 12473:2000 General principles of cathodic protection in sea water
 • EN 12474:2001 Cathodic protection of submarine pipelines
 • EN 12495:2000 Cathodic protection for fixed steel offshore structures
 • EN 12499:2003 Internal cathodic protection of metallic structures
 • EN 12499:2003/AC:2006 Internal cathodic protection of metallic structures
 • EN 12696:2000 Cathodic protection of steel in concrete
 • EN 12954:2001 Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines
 • EN 13173:2001 Cathodic protection for steel offshore floating structures
 • EN 13174:2001 Cathodic protection for harbour installations
 • EN 13509:2003 Cathodic protection measurement techniques
 • EN 13636:2004 Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
 • EN 14505:2005 Cathodic protection of complex structures
 • EN 15112:2006 External cathodic protection of well casings
 • EN 15257:2006 Cathodic protection - Competence levels and certification of cathodic protection personnel
 • CEN/TS 14038-1:2004 Electrochemical remediation of reinforced concrete - Part 1: Re-alkalisation
 • CEN/TS 15280:2006 Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines - Application to cathodically protected pipelines
 • prEN ... Cathodic protection of ship's external hulls
 • prEN 13173 rev Cathodic protection for steel offshore floating structures
 • prEN 13174 rev Cathodic protection for harbour installations

WYBÓR NORM MIĘDZYNARODOWYCH - ISO
z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozja rurociągów

 • ISO 15589-1:2003 Petroleum and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 1: On-land pipelines.*
 • ISO 15589-2:2004 Petroleum and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 2: Offshore pipelines.*

WYBÓR INNYCH NORM ZAGRANICZNYCH I WYTYCZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH
z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozja rurociągów

 • NACE Standard RP 0169-02: Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.**
 • NACE Standard RP0502-2002: Pipeline External Corrosion Direct Assessment Methodology
 • NACE Standard TM0102-2002: Measurement of Protective Coating Electrical Conductance on Underground Pipelines*
 • NACE Standard RP0169-2002: Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems*
 • NACE Standard RP0177-2000: Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic Structures and Corrosion Control Systems*
 • NACE Standard RP0185-96: Extruded Polyolefin Resin Coating Systems with Soft Adhesives for Underground or Submerged Pipe
 • NACE Standard RP0200-2000: Steel-Cased Pipeline Practices
 • NACE Standard RP0274-98: High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coatings Prior to Installation*
 • NACE Standard RP0286-2002: Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines
 • NACE Standard RP0375-99: Wax Coating Systems for Underground Piping Systems
 • NACE Standard RP0394-2002: Application, Performance, and Quality Control of Plant-Applied, Fusion-Bonded Epoxy External Pipe Coating
 • NACE Standard RP0399-99: Plant-Applied, External Coal Tar Enamel Pipe Coating Systems: Application, Performance, and Quality Control
 • NACE Standard RP0490-2001: Holiday Detection of Fusion-Bonded Epoxy External Pipeline Coatings of 250 to 760 ľm (10 to 30 mils)
 • NACE Standard RP0492-99: Metallurgical and Inspection Requirements for Offshore Pipeline Bracelet Anodes
 • NACE Standard TM0101-2001: Measurement Techniques Related to Criteria for CP*
 • NACE Standard M0102-2002: Measurement of Protective Coating Electrical Conductance on Underground Pipelines
 • NACE Standard TM0284-96: Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-Induced Cracking
 • NACE Standard TM0497-2002: Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems
 • *
Uwaga: SPZP CORRPOL podsiada dostęp do norm NACE on-line.
*      normy i dokumenty, z którymi można zapoznać się w SPZP CORRPOL
* *   tłumaczenia na język polski znajdują się do wglądu w SPZP CORRPOL


OCHRONA KATODOWA PODZIEMNYCH I PODWODNYCH RUROCIĄGÓW METALOWYCH
- PODSTAWY TECHNOLOGII WG NORM I PRZEPISÓW


Uwaga: informacje są uaktualnianeOCHRONA KATODOWA RUROCIĄGÓW
- OFERTA TECHNICZNA SPZP CORRPOL

Specjalistyczne Przedsięciorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych CORRPOL Sp. z o.o. oferuje realizację systemów ochrony katodowej rurociągów stalowych "pod klucz" (lub zgodnie z innymi ustaleniami z inwestorem) wg współczesnego stanu nauki i technologii, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm i przepisów krajowych oraz zagranicznych, a nade wszystko -
z zachowaniem najwyższego poziomu wykonawstwa.
Na wszystkie produkty i usługi udzielamy wieloletnich gwarancji.
SPZP CORRPOL produkuje wszystkie niezbędne elementy instalacji ochrony katodowej rurociągów, dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą, posiada nowoczes-ne zaplecze produkcyjno-biurowe i laboratoria.
Na stałe współpracujący z SPZP CORRPOL wysokiej klasy specjaliści z zakresu ochrony katodowej tworzą zespół, któremu można powierzyć rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technologicznych w tej dziedzinie nauki i techniki.

W stałej ofercie SPZP CORRPOL znajdują się:

DIAGNOSTYKA KOROZYJNA ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW STALOWYCH
 • Specjalistyczne pomiary technikami elektrochemicznymi i bezinwazyjnymi na stalowych rurociągach magistralnych (pomiary intensywne CIPS, DCVG; ultradźwiękowe pomiary grubości; korozymetria rezystancyjna i polaryzacyjna),
 • Specjalistyczne pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego oddziaływaniem prądów błądzących na rurociągach w aglomeracjach miejskich i przemysłowych, na trasach rurociągów magistralnych, w rejonach skrzyżowań z zelektryfikowanymi liniami trakcji elektrycznej, przy oddziaływaniach prądów spawalniczych i z innych źródeł prądów błądzących
 • Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości ochronnych powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności ochrony katodowej rurociągów,
 • Wytypowanie optymalnych sposobów ochrony przeciwkorozyjnej, zarówno dla rurociągów nowych jak i eksploatowanych.
PROJEKTOWANIE INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW STALOWYCH

 • Projektowanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod galwanicznych, dobór anod galwanicznych i ich rozmieszczenia, dobór aktywatorów, zastosowania anod taśmowych,
 • Projektowanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem zewnętrznego źródła prądu, dobór rodzaju i rozmieszczenia anod, projektowanie z wykorzystaniem technologii anod stałowymiarowych oraz anod kablowych, dobór kryteriów i sposobu monitorowania poprawności pracy instalacji, zdalne monitorowanie i systemy gromadzenia informacji,
 • Projektowanie ochrony katodowej z wykorzystaniem drenaży elektrycznych, ochrona przed prądami bładzącymi, ocena skuteczności pracy instalacji ochronnej,
 • Projektowanie zastosowań ochrony katodowej rurociągów z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii (np. baterii słonecznych, turbin wodnych i wiatrowych),
 • Rozwiązywanie nietypowych problemów projektowych ochrony katodowej rurociągów: przejścia w rurach ochronnych, przejścia pod przeszkodami wodnymi, oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia).
NADZÓR INŻYNIERSKI NAD WYKONANIEM INSTALACJI OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW

 • Nadzór autorski nad projektami instalacji i systemów ochrony katodowej wg opracowań własnych,
 • Nadzór inwestorski realizacji projektów ochrony katodowej rurociągów w kraju i za granicą,
 • Doradztwo techniczne i szkolenia dla służb inwestorskich w zakresie wymagań technologii ochrony katodowej rurociągów stalowych,
 • Ekspertyzy techniczne, wykonywanie pomiarów kontrolnych, obmiary.
PRACE MONTAŻOWE OCHRONY KATODOWEJ NA RUROCIĄGACH

 • Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do rurociągów metodą łukowego lutowanie twardego (pin brazing),
 • Układanie i testowanie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych,
 • Instalowanie słupków kontrolno-pomiarowych,
 • Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych (czujniki korozymetryczne, kupony korozyjne, elektrody symulacyjne, itp.),
 • Wykonawstwo i testowanie wszelkiego rodzaju układów anodowych,
 • Montaż i testowanie stacji ochrony katodowej,
 • Uruchomienie instalacji ochrony katodowej rurociągów.
MONITOROWANIE PRACY ORAZ SERWIS SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ RUROCIĄGÓW
 • Okresowe pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej rurociągów,
 • Wdrażanie nowoczesnych systemów zdalnego monitorowania instalacji ochrony katodowej rurociągów,
 • Tworzenie i prowadzenie baz danych,
 • Naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej rurociągów.
MONITOROWANIE PROCESÓW KOROZJI NA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI I WEWNĄTRZ RUROCIĄGÓW
 • Projektowanie systemów monitorowania szybkości korozji ścianek rurociągów stalowych od strony ziemi/wody oraz transportowanego medium,
 • Kompletacja i montaż urządzeń, czujników i aparatury specjalnej
 • Uruchomienie, nadzór i serwis eksploatacyjny systemów monitorowania, dostawa części zamiennych, czujników, atestacja wzorców.