STRONA DOMOWA SPZP CORRPOL
KORESPONDENCJA

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW Z ZAKRESU
ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ

ZAŁOŻYCIELE I WSPÓLNICY FIRMY CORRPOL


mgr inż. Andrzej Hoffmann

 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali oraz Wydziału Okrętowego Politechniki Gdańskiej kierunku maszyny i siłownie okrętowe. Od 1970 r. zatrudniony na różnych stanowiskach w przemyśle okrętowym zawodowo związanych z technikami zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i nieniszczącymi metodami badań materiałów metalowych w stoczniach.
Członek ZarząduZastępca Dyrektora ds. technicznych SPZP CORRPOL (1988-2002).
Prezes ZarząduDyrektor SPZP CORRPOL (2002-)
Specjalizacja: nieniszczące metody badań materiałów metalowych, systemy jakości, organizacja pracy.
kontakt

dr inż. Jezmar Jankowski

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • certyfikat 4 poziomu wg PN-EN ISO 15257:2017 - UDT-CERT/OKAT/021/2018
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, Przewodniczący Komisji "Ochrona Elektrochemiczna"
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej, delegat PSK.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2004), tematyka pracy doktorskiej: ochrona przed korozją blachy ocynowanej oraz metody badania szybkości korozji, wykładowca z zakresu metod pomiarowych szybkości korozji metali, współautor podręczników, licznych prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.
Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody NOT.
Współorganizator Spółdzielni "Infracorr" w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej.
Pracownik SPZP CORRPOL (2004-).
Specjalizacja: monitorowanie procesów korozyjnych, badania szybkości korozji metodami elektrochemicznymi, ochrona katodowa rurociągów i zbiorników od strony wody.
kontakt

inż. J. Roman Kamień

Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Ukończone na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej Studium Podyplomowe o kierunku Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
44 lata pracy zawodowej, w tym 22 w przemyśle, 3 lata na budowach zagranicznych (Bliski Wschód).
Członek ZarząduDyrektor SPZP CORRPOL od chwili powstania (1987-2002).
Specjalizacja: organizacja pracy, mechaniczna obróbka materiałów, projektowanie i dokumentowanie prac warsztatowych.

dr inż. Jacek Rozwadowski

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • certyfikat 4 poziomu wg PN-EN ISO 15257:2017 - UDT-CERT /OKAT/024/2018
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1973-2000), tematyka pracy doktorskiej: ochrona katodowa stali chromowo-niklowych przed korozją szczelinową i wżerową, wykładowca z zakresu podstaw metaloznawstwa oraz współczesnych metod ochrony przeciwkorozyjnej, współautor prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń.
Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Pracownik SPZP CORRPOL (2000-).
Specjalizacja: ochrona katodowa podziemnych i podwodnych konstrukcji metalowych: rurociągów, zbiorników, oczyszczalni ścieków oraz konstrukcji żelbetowych w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji ochronnych, pomiary terenowe.
bezpośredni kontakt


więcej...

dr inż. Wojciech Sokólski dyplomowany inżynier specjalista w zakresie elektrochemicznej ochrony przed korozją

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • certyfikat 5 poziomu wg PN-EN ISO 15257:2017 - UDT-CERT /OKAT/46/2020
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP (1972-), od 1994 r. przewodniczący,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,
  od 2004 r. do 2019 r. vice prezes
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej,
 • członek NACE International Corrosion Society (1996-),
 • redaktor działu "ochrona elektrochemiczna" czasopisma "Ochrona przed Korozją" (1996-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 106 ds. korozji (1994-),
 • członek Normalizacyjnego Komitetu Technicznego nr 290 (2001-), kierownik Grupy Roboczej ds. Ochrony Katodowej (2004-),
 • członek Zespołu Ochrony Konstrukcji przy Polskiej Izbie Konstrukcji Stalowych (1998-2002),
 • członek Rady Konsultacyjnej Centrum Korozyjnego IMP (1999-2001).

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali (1970), wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1970-2001), tematyka pracy doktorskiej: ochrona katodowa rurociągów stalowych w aspekcie korozji wywoływanej przez prądy błądzące, wykładowca z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, metod pomiarowych i technik komputerowych wykorzystywanych w technologii ochrony katodowej, współautor podręczników, licznych prac naukowych i popularno-naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń. Kierownik samodzielnych prac badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.
Laureat szeregu nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Współorganizator Spółdzielni "Infracorr" w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Vice-Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Wdrożeń "Corrpolex" Sp. z o.o. - firmy upowszechnianiającej ochronę katodową obiektów przemysłowych (1990-2000).
Kierownik Zakładu Korozji Morskiej w Instytucie Morskim w Gdańsku (1993-2003).
Vice-Prezes ZarząduDyrektor ds. Techniki i Rozwoju SPZP CORRPOL (2002-).

Specjalizacja: ochrona katodowa konstrukcji i urządzeń stalowych w wodzie i ziemi, prądy błądzące, metody pomiarowe, wykorzystanie technik mikrokomputerowych w technologii ochrony katodowej.
bezpośredni kontakt

mgr inż. Jan Szukalski

 • rzeczoznawca SITPChem w zakresie korozji metali,
 • certyfikat 4 poziomu wg PN-EN ISO 15257:2017 - UDT-CERT /OKAT/023/2018
 • członek Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP,
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego,
 • członek Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierunku Korozja i ochrona metali, wieloletni pracownik Katedry Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych Politechniki Gdańskiej (1969-1998), współautor licznych prac naukowych, ekspertyz i opracowań dla przemysłu oraz patentów i wdrożeń.
Współorganizator Spółdzielni "Infracorr" w Gdyni (1984) zajmującej się wdrażaniem elektrochemicznej ochrony infrastruktury miejskiej i przemysłowej.
Laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureat nagrody NOT.
Specjalizacja: ochrona katodowa rurociągów, zbiorników, wymienników ciepła, oczyszczalni ścieków od strony wody w zakresie badania, projektowania i wykonawstwa instalacji ochronnych.
kontakt